Kontakt

Commissaire fir d’Lëtzebuerger Sprooch

4, bd F.D. Roosevelt . L-2450 Luxembourg
Tél.: (+352) 247-66637

Sekretariat: tania.wirthor@mc.etat.lu

 

Walfer Schlass, eduPôle