News a Publikatiounen

weider Informatiounen

online Forum

Forum

Den Online Forum gëtt Iech d’Méiglechkeet, iwwer aktuell Sujeten, déi d’Lëtzebuerger Sprooch betreffen, matzediskutéieren.

weider Informatiounen

Geschicht vum Lëtzebuergeschen

Fuuss vum Ben Caspar
Ben Caspar

Mam Gesetz vum 24. Februar 1984 ass Lëtzebuergesch offiziell als Sprooch unerkannt ginn. Gläichzäiteg gouf och déi geliefte Méisproochegkeet juristesch verankert.

weider Informatiounen

Zoustänneg Servicer

weider Informatiounen

Iwwert de Commissaire

De Commissaire fir d’Lëtzebuerger Sprooch soll der Regierung en Aktiounsplang fir d’Lëtzebuergescht proposéieren an duerno och d’Ëmsetzen dervu superviséieren a koordinéieren. Dobäi huet en d’Hëllef vun engem Comité interministériel.

weider Informatiounen